top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate biologische groenteteelten

Teeltwissel

In het verleden werd de grond vaak eens per 2 of 3 jaar gestoomd. Nadeel van stomen is dat naast het doden van ziekten en plagen, ook het nuttige bodemleven een flinke klap krijgt. Nuttige schimmels, bacteriën, regenwormen etc, zijn na het stomen verdwenen of op een veel lager niveau.

Daarom kiezen steeds meer telers voor alternatieven. Dat kan zijn biologische grondontsmetting. Hierbij worden echter evengoed veel nuttige organismen gedood, de bodem wordt “gereset”.


Wat we steeds meer zien is dat telers hun grond juist zoveel mogelijk met rust laten. Dit om de natuurlijke balans in de bodem niet teveel te verstoren. Er wordt wel compost etc opgereden en soms licht ingewerkt, maar men laat vooral regenwormen en ander bodemleven het werk doen. Zware grondbewerking wordt zoveel mogelijk vermeden. Een interessante ontwikkeling!


In de bioteelt moet men gewasrotatie toepassen. Waar het ene jaar tomaat heeft gestaan, moet het jaar er op paprika of komkommer komen en andersom. Dit remt de ontwikkeling van in de bodem aanwezige, gewas gebonden ziekten en plagen (denk aan nematoden en wortelziekten).


Tomaat

In biologische tomaat zien we niet per se veel grotere problemen dan in de conventionele teelt. In de beginjaren van Tuta was dit wel anders. Toen heeft deze plaag flink huisgehouden op een aantal bedrijven, waarbij in enkele gevallen zelfs voortijdig geruimd moest worden. Men had toen nog niet de beschikking over Isonet® T en Azadirachtine, welke beiden nu ook in bioteelt zijn toegelaten. Tracer was wel toegestaan, maar dit was direct ook erg nadelig voor Macrolophus en gaf snel resistentie. Gelukkig is ook Tuta nu goed beheersbaar in biologische tomaat.


Mineervlieg en spint zie je wel weer relatief vaker problemen geven dan in conventionele teelt. Uiteindelijk is het net als in conventionele teelt het belangrijkste om zo snel mogelijk je Macrolophus populatie op een hoog peil te krijgen!


Momenteel gaat de grootste dreiging uit van het ToBRF virus. Hygiëne speelt hierbij een grote rol. Zet ook op uw biobedrijf de “omkleedspullen” direct naast de ingang, zodat men zo weinig mogelijk onbeschermd het bedrijf betreed. We hebben gelukkig nog niet heel veel meldingen op de biobedrijven, althans niet bekend in ieder geval.


Paprika

Biologische paprika is berucht om zijn problemen met de bladluisbestrijding. Aangezien er geen chemische correcties kunnen worden uitgevoerd, moet alles opgelost worden met het pakket aan bladluisbestrijders. Sluipwespen en galmuggen zijn nog steeds de basis. Lieveheersbeestjes en zweefvliegen vormen een sterke aanvulling op dit pakket.


Meeldauw kan ook in biologische paprika een probleem zijn. Vanwege de hoge afhankelijkheid van bio is men vaak huiverig voor het gebruik van zwavel. Toch adviseren we het voldoende te gebruiken, want als meeldauw al vroeg in de zomer toeslaat kan het behoorlijk hardnekkig en destructief zijn voor het gewas!


Trips is gek genoeg weer nauwelijks een probleem in bio paprika. Ten eerste komen de paprikaplanten vaak op een plek waar eerst tomaat heeft gestaan, dus er is dan geen historie met trips uit die teelt. Ook vormen de in de bodem aanwezige bodemroofmijten, roofkevers en insect parasitaire schimmels een natuurlijke rem op de trips(poppen)ontwikkeling. Verder is de Orius ontwikkeling in biopaprika nagenoeg altijd goed. Er is geen historie van chemische middelen, men plant later, waardoor trips later opkomt en Orius ook later wordt ingezet bij meer gunstige omstandigheden. Ook is er altijd een voor bio gunstiger, wat vochtiger klimaat, vanwege verdamping van vocht uit de grond.


Nezara is een opkomende plaag zoals we dit al een tijdje zagen in de conventionele teelten van paprika komen we deze nu ook steeds vaker in biologische teelten tegen. Op dit moment zijn we druk zoekende naar oplossingen, maar mechanische bestrijding is op dit moment voor de teelt van paprika en komkommer de meest effectieve methode.


Komkommer

Komkommerteelt is grillig. De ene teelt kan zonder problemen verlopen, waarna een volgende teelt ineens volledig in de meeldauw of katoenluis loopt. Op zich is dit voor bio en conventioneel mogelijk, maar zeker op meeldauw bestrijding is het pakket aan middelen schaars. We zien gelukkig wel een toename aan “groene”middelen tegen meeldauw. Ook rassenkeuze is erg belangrijk!


Katoenluis is een 2e gevaar, wat meestal vanaf de 2e teelt gaat spelen. Het is zaak hier erg alert op te zijn, want deze plaag kan in zeer korte tijd explosief toenemen en een teelt verwoesten.


Trips is in bio komkommer ook een belangrijke plaag. Roofmijten als A. swirskii doen het meestal goed, maar prederen ook weer galmug eieren. Orius kan het verrassend goed doen in biologische komkommer!

Comments


bottom of page