top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Tomaat September


De plaagbestrijding in de tomaten verliep dit jaar tot begin augustus over het algemeen redelijk makkelijk, wel wordt er veel en gemakkelijk gespoten, mede hierdoor bleven grote problemen zoals we die in 2018 en 2019 zagen uit. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, vooral bedrijven die de ervaringen van 2018 en 2019 nog niet hadden liepen hierdoor soms spaak. Plagen als Nesidiocoris, Tuta absoluta, galmijt en Bemisia zorgen voor een complexe aanpak van de gehele geïntegreerde en biologische bestrijding.

Scouten, een zeer belangrijk onderdeel van het succes.

Wat we blijven zien en daarom blijven herhalen, is dat scouten en monitoren een cruciaal onderdeel is geworden van het in kaart brengen van ziekten en plagen. De bedrijven die dit wekelijks nauwkeurig doen hebben duidelijk in beeld voor zichzelf, maar ook voor de adviseur die bij u de begeleiding doet voor IPM (Integrated Pest Management), zo wordt het voor u en de adviseur in 1 oogopslag duidelijk waar zich problemen opdoen en worden verassingen weggenomen. Wij kunnen u helpen met een juiste monitoring op te zetten in uw gewas, onze nieuwe Crop Scanner kan uw scout(s) hierbij goed helpen.

Macrolophus is in deze periode nog steeds de hoeksteen van de bestrijdingen

Voor onbelichte teelten is Macrolophus in deze periode nog goed aanwezig en zal de plagen Tuta absoluta, spint, rups en witte vlieg grotendeels voor zijn rekening nemen, ben dus zuinig op deze biologische bestrijder. Macrolophus heeft hierbij hulp van de Phytoseiulus en sluipwespen Encarsia en Eretmocerus. Isonet-T heeft dit jaar samen met de Macrolophus gezorgd dat er weinig problemen waren met Tuta, ook een middel als Delfin (bacillus thuringiensis var. kurstaki) heeft voor een goede bestrijding gezorgd en kan in deze periode ervoor zorgen dat de rupsen geen kans meer krijgen om te verpoppen.

Voor belichte teelten geldt hier een ander regime, een deel is al gewisseld en andere staan op het punt van de teeltwissel. Deze bedrijven hebben hun biologisch evenwicht al even geleden stopgezet en zijn voor nu bezig met een chemisch schema.

Tomatengalmijt, Vertimec?

Tomatengalmijt was tot augustus nauwelijks een probleem, nu krijgen we steeds vaker de melding dat er een plek is gevonden. Maar wat is dan de beste remedie, Vertimec laten we in de GBM-kast staan, daar is het nog te vroeg voor, zelfs pleksgewijs kan dit het gehele systeem al op hol laten slaan. We hebben uit eerdere jaren geleerd dat juist op de plekken waar Vertimec zijn gespoten de wittevlieg druk toeneemt door het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals Macrolophus en sluipwespen. Corrigeer daarom met Kumulus-S

Macrolophus of Nesidiocoris

Onbelichte bedrijven komen steeds vaker ook in aanraking met ‘Nesi’, kom je hier te laat achter dan zal de Macrolophus populatie al snel gedecimeerd worden en zal Nesi de overhand nemen, daarentegen zal de bestrijding van plagen als Tuta, wittevlieg, spint en rupsen minimaal zijn en zullen problemen zich opstapelen, ons devies en dan is de circkel rond, alles staat of valt met de juiste monitoring!

bottom of page